Over Juliana van Stolberg


De Juliana van Stolbergschool is een school voor christelijk onderwijs. Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten, die het eigene van het christelijk onderwijs op onze school respecteren.

Onze school ligt aan de Van den Berghlaan 72 – 74 in Hoofddorp, in het rayon Hoofddorp-centrum. We hebben 160 leerlingen (1 oktober 2020), verdeeld over zeven groepen.

Er wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat er per leerjaar een duidelijk omschreven afgebakende leerstof wordt behandeld. Natuurlijk biedt dit systeem ruim voldoende mogelijkheden om in te spelen op de individuele leerbehoeften van kinderen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat kinderen een bepaald vak in een andere groep volgen dan waartoe zij behoren. Dit gebeurt bij de vakken rekenen en spelling. Het vak begrijpend lezen wordt in niveaugroepen gegeven die groepsdoorbroken zijn.

Naast de bekende schoolvakken, is het belangrijk om kinderen te leren hoe je goed met elkaar omgaat. Met behulp van de Kanjertraining, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hier structureel aandacht aan besteed. Daarnaast is dit een vast onderdeel in de klassengesprekken tussen kinderen en leerkracht. Bovendien worden ouders/verzorgers nadrukkelijk betrokken bij dit onderwerp.

Meer informatie over de school vindt u in de schoolgids die u kunt downloaden via ‘downloads’.