Medezeggenschapsraad

 


 

Wat is de Medezeggenschapsraad?

Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad.

In de MR houden twee ouders en twee personeelsleden de vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat, kan de directie de verandering doorvoeren. De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR-reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een gezamenlijke taak voor schooldirectie, leerkrachten en ouders. Een school is continue in beweging door allerlei omgevingsfactoren en de daarmee steeds weer veranderende eisen die aan een school worden gesteld. Voor zowel ouders als leerkrachten staat het belang van kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen, een prettig schoolklimaat en een fijne werksfeer voorop. Als MR zien we erop toe dat deze punten altijd gewaarborgd blijven.Wie zijn de leden van de MR?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. Op dit moment twee personeelsleden en twee ouders.

 

 

  Cornélie Koper, voorzitter 
 
Patrick van der Laan (vader van Jim uit groep 5)

Ik vind het geweldig om iets te mogen betekenen voor de school waar ook je eigen kind naar toe gaat. Het beleid dat gevoerd wordt op school is ontzettend belangrijk. Om niet alleen daarin maar ook probleemoplossend mee te kunnen denken over de dingen die er spelen op/rond school, dat is voor mij de reden om mij te voegen bij de MR. Een belangrijk deel van de ontwikkeling van de kinderen gebeurt op school. Wat prachtig om in deze fase, achter de schermen, betrokken te kunnen zijn.
 
Rienette van der Pol (moeder van Thijs uit groep 5 en Irit uit groep 3)

Door mijn achtergrond uit het onderwijs en als ouder van twee kinderen op onze school, kan ik medezeggenschap voor de school vanuit die twee kanten onderbouwen. Vanuit de positie als ouder vind ik het waardevol om de ouders van de school te vertegenwoordigen. De stem van de ouders is juist de komende tijd belangrijk nu er een nieuw gebouw komt en we als school daarmee een periode ingaan met een tijdelijke school en verhuizing en toeleven naar een nieuwe school. Dat geeft mooie kansen en mogelijkheden om als MR de school te ondersteunen bij dit proces en de school te verbeteren. Enthousiast word ik als we samen de schouders eronder kunnen zetten. Het team van leerkrachten en directie vormen samen met de ouders de onderbouwing van onderwijskundige zaken en het reilen en zijlen in en om de school. Met enthousiasme wil ik me inzetten om de MR van de JvS te versterken met de wettelijke taak en bevoegdheid om te investeren in ondersteuning van het streven naar beter onderwijs. Met regelmaat ben ik als ouder te vinden in de school en daarmee makkelijk aanspreekbaar als er vragen of opmerkingen zijn die meegenomen kunnen worden in een MR overleg.
 
Laudy Hooiveld (moeder van Joey uit groep 7 en Boy uit groep 5)
​​​​​​​

Omdat op school dagelijks beslissingen moeten worden genomen die van invloed zijn op het onderwijs aan onze kinderen én op de werkzaamheden van alle leerkrachten, vind ik het belangrijk dat zowel ouders als leerkrachten inspraak hebben op deze beslissingen. Want goed onderwijs, dat maak je samen.

De medezeggenschapsraad maakt dit mogelijk en daar zou ik graag rol in spelen. Niet alleen namens mijzelf, maar als vertegenwoordiger voor alle ouders.

​​​​​​​​ Maartje van Leuven (leerkracht)

Op de Juliana van Stolberg ben ik wellicht een bekend gezicht voor u. Ik geef met veel plezier les in groep 4/5 en 1/2b. In het schooljaar 2018-2019 ben ik bij de MR gekomen. Ik volg de ontwikkelingen binnen onze school. Als MR-lid vind ik het interessant om daar over mee te denken en te praten. Op deze manier wil ik mijn steentje bijdragen om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden en waar mogelijk te vergroten. 
Etelka Combee (leerkracht groep 1/2)

Een aantal jaren ben ik lid geweest van de OV van onze school. Sinds schooljaar 2016-2017 ben ik lid geworden van de MR. Het is een hele andere taak. Waar de OV veel regelt aan feesten en partijen, is de MR vooral bezig met beleidszaken. Ik vind het ook een belangrijke taak, samen met ouders te kijken naar punten waarop we ons onderwijs kunnen verbeteren.


Hoe werkt de MR?

De MR vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt in overleg met de leden de agenda vast.
Tijdens de vergadering kan de directeur als adviserend lid (vertegenwoordiger van het bestuur) aanwezig zijn. Hij licht diverse agendapunten toe, doet mededelingen en beantwoordt vragen van de MR. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht.

 

Jaarverslag 2019-2020

Als u geïntereseerd bent in wat de MR vorig jaar gedaan heeft, kunt u dit teruglezen in het jaarverslag
 

De GMR

Onze school is een onderdeel van Meer Primair, Stichting voor Christelijk en Katholiek Basisonderwijs. Alle 18 Meer Primair scholen kennen ook een gezamenlijke MR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. 

Meer informatie over Meer Primair vindt u op de site van Meer Primair.

 

Contact met de MR

Wij zien graag dat u de weg naar ons weet te vinden wanneer u vragen heeft over het functioneren van de school in de breedste zin van het woord. Ook als u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp dan kunt u ons daarover aanspreken. Wij zullen daar vertrouwelijk en zorgvuldig mee om gaan. Eventueel kunt u ons ook bereiken via mail, mrjvanstolberg@meerprimair.nl