Klachten: en dan?


 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan de communicatie vanuit de school, de manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er dan ook niet mee rondlopen maar leg een klacht neer waar deze hoort op school:

- bij de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in

de klas; - bij de directeur als het gaat om klasoverstijgende onderwerpen.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze ten slotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie. In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactpersoon van school en/of de extern vertrouwenspersoon.

 

Klachten ongewenste omgangsvormen

Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in contact met de externe

vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

 

Contactpersoon

De contactpersoon is Rivka Gerrits, werkzaam op onze school. Zij is bereikbaar via:

rgerrits@meerprimair.nl of telefoonnummer 023-5653280.

 

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing voor uw klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachtentraject. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is Pieter de Wit, werkzaam bij Onderwijs Advies. Hij is bereikbaar via:

p.dewit@onderwijsadvies.nl of telefoonnummer 0182-556499